Tre insikter om distansarbete som alla ledare bör känna till

Många storföretag och myndigheter planerar nu att förlänga hemarbetet året ut, skriver SvD. Inte ens när Folkhälsomyndigheten eller arbetsgivarna ger klartecken till att börja jobba heltid på kontoren igen kommer saker och ting återgå till läget så som det var innan Corona, skriver artikelförfattarna.

I juni presenterade Rasmussen Analys tillsammans med Swedish Education Group en omfattande undersökning som kartlade medarbetares syn på distansarbetet och resultaten blottade en rad punkter som kommer vara helt avgörande när det gäller arbetsgivares förmåga att engagera och behålla sina medarbetare i tider av distansarbete och distansledarskap.

Resultaten i vår undersökning visar att arbetslivet har förändrats på främst tre punkter och några avgörande ledarskapsutmaningar följer i dessa förändringars kölvatten:

Mot ett mer engagerat ledarskap!

I tider av distansarbete blottas det oengagerade ledarskapet och det beror på att arbetet och ledarskapet blir mer avskalat när det sker på distans. När alla sociala inslag och alla vardagliga rutiner skalas bort finns bara kärnan kvar. Om en chef sköter sitt ledarskap adhoc-artat och spontant i vanliga fall finns risken att ledarskapet upphör nästan helt när det sker på distans. Om en medarbetare innan krisen hade en vag känsla av övergivenhet eller meningslöshet i jobbet finns risken att känslorna förstärks när distansarbetet ger tid för reflektion. Ett av resultaten i den här undersökningen borde te sig skrämmande för många arbetsgivare: en tredjedel av medarbetarna har börjat ifrågasätta vad de egentligen sysslar med på jobbet sedan de började arbeta mer på distans. Många känner sig bortglömda av sina chefer. För att ett distans-ledarskap ska fungera krävs mer tanke, struktur och fler aktiva initiativ. Förhoppningsvis kan Coronakrisen inspirera en rörelse mot ett mer engagerat och lyhört ledarskap. Framtidens talanger kommer att kräva det.

Bättre förutsättningar för djuparbete på våra arbetsplatser!

En viktig lärdom från årets undersökning kan vi hämta från de upplevda positiva effekterna av att jobba hemifrån. Många uttrycker tacksamhet över att äntligen ha möjlighet att fokusera på och fördjupa sig i sitt arbete. Bara vi slipper gå till jobbet kan vi får mer arbetsro och dessutom bli mindre stressade! Men ska det verkligen behöva vara så? Nej, resultaten blottar en öm punkt. Det saknas förutsättningar för djuparbete i våra organisationer. Om våra organisationer ska stå sig i konkurrensen på framtidens alltmer kunskapsorienterade arbetsmarknad behöver vi inse att det här är en av våra absolut viktigaste utmaningar.

Det handlar om två saker som ska till: tid och rum för fokus. WiFi-fria zoner? Möjlighet att stänga om sig när det behövs? Ljudisolerade rum? Här är det bara den egna fantasin som sätter gränserna. Dessutom måste tid kunna avsättas för reflektion, fokus och djuparbete. Det handlar i grunden om att bygga en kultur som normaliserar djupjobbande. I den processen bör chefer vara föredömen – chefer som sätter gränser och själva avsätter tid för tanke och djuparbete.

Mer förtroende är nödvändigt!

Resultaten pekar också på en tredje betydande insikt: utan förtroende fungerar det inte. Vissa chefer svarar på medarbetares hemarbete med misstro, låter sitt kontrollbehov ta överhanden och försöker detaljstyra. Det här beteendet undergräver anställdas engagemang och blottar stora brister i tilltron till medarbetaren. Vi har i vår undersökning bekräftat att det finns ett samband mellan medarbetarengagemang och ett ledarskap som utgår från tilltro till medarbetarens kompetens. Särskilt behövs den här tilltron till ”de ängsliga medarbetarna” – en grupp som till stor del består av unga med höga ambitioner och låg tilltro till sin egen förmåga. Att vara närvarande i sitt ledarskap är inte samma sak som att vara kontrollerande eller detaljorienterad. Det som istället behövs är ledare som ser helheten, som skapar tydlighet mitt i en kaotisk situation, kommunicerar meningsfulla mål och coachar medarbetaren i dennes självledarskap.

Om studien

Analysföretaget Rasmussen Analys har tillsammans med Swedish Education Group genomfört en enkätundersökning under maj 2020. Genom utskick till webbpaneler samlades svar in från 1656 respondenter, varav 1048 är 15-29 år och 608 är 30-65 år.  Respondenterna är fördelade över hela riket. 31% har utländsk bakgrund, dvs är själva utrikes födda eller har två utrikesfödda föräldrar. 57% är kvinnor, 42% är män, 1 % av de svarande vill varken definiera sig som man eller kvinna.

Den 10 juni lanseras rapporten Ungdomsfokus i sin helhet. Maila oss om du vill förbeställa ett kostnadsfritt exemplar av den digitala rapporten!

Kontaktperson:

Sofia Rasmussen, VD Rasmussen Analys

073-752 99 17

www.rasmussenanalys.se