Pressmeddelande Jun 1 2018

1 JUNI 2018

UNGAS ORO INFÖR VALET: OKUNNIGA MEDBORGARE OCH KARRIÄRSDRIVNA POLITIKER

Det största demokratiproblemet i Sverige är att medborgarna inte är tillräckligt pålästa för att kunna fatta rätt beslut i allmänna val – det anser majoriteten av svenska 15-29 åringar. Samtidigt anser nio av tio unga svenskar att Sverige är ett av de bäst styrda länderna i världen. Det visar den nya undersökningen Ungdomsfokus 2018 som genomförts för fjärde året i rad av Rasmussen Analys och Nyheter24-gruppen. Enkäten har besvarats av 2047 personer i åldersgruppen 15–29 år. Ladda ned rapporten i sin helhet här!

Medborgare inte tillräckligt pålästa för att kunna fatta rätt beslut i allmänna val

Hela 76 % av 15–29-åringarna anser att det finns vissa eller stora problem med demokratin i Sverige. Drygt hälften av svenska ungdomar menar att folk inte är tillräckligt pålästa för att kunna fatta rätt beslut i allmänna val (56 %). Ungas främsta kritik mot demokratin i Sverige pekar alltså på själva kärnan av folkstyret, nämligen folket självt. Den näst vanligaste kritiken mot demokratin är att politiker snarare drivs av att göra karriär än att göra något bra för landet (52 %).

I samhällsdebatten hör vi ofta om ett växande politikerförakt och en misstänksamhet mot eliten. Årets Ungdomsfokus visar dock att unga riktar minst lika stor misstänksamhet mot vanliga människors förmåga att fatta kloka beslut i demokratiska val. I det globala och ekonomiskt komplexa system vi lever i är det svårt att vara tillräckligt påläst i politiska frågor. Särskilt när man ständigt behöver vara på sin vakt för att inte luras av ’falska nyheter’. Det här är något som unga är mycket medvetna om, säger Sofia Rasmussen, VD Rasmussen Analys.

Nio av tio unga tycker att Sverige är ett av världens bästa länder

Trots kritiken mot demokratin anser 67 % av unga svenskar att Sverige hör till de bäst styrda länderna i världen och 20 % anser att Sverige verkar styras bäst av alla länder i världen. Resterande 13 % anser att det verkar finnas många länder som styrs bättre än Sverige. Här nämns oftast Norge, Finland och Danmark som exempel på länder som styrs bättre.

Ungas självtillit viktig för demokratin

Att tillit är en förutsättning för en fungerande demokrati är väl belagt. Årets Ungdomsfokus visar att majoriteten av unga anser att man inte kan vara nog försiktig i umgänget med andra. Enbart 38 % anser att man kan lita på de flesta människor. Ett intressant resultat är också att graden av social tillit tycks vara kopplad till graden av självtillit. Bland de unga som har en stark tro på sin egen förmåga är tilliten också betydligt större till medmänniskor (54 % litar på andra) än bland de unga som saknar tro på den egna förmågan (21 % litar på andra).

De här resultaten visar hur otroligt viktigt det är att vuxenvärlden hjälper unga att tro på sin egen förmåga och att unga får det stöd de behöver, inte enbart för deras egen skull utan för samhället i stort, säger Ulrika Ek, VD Nyheter24-gruppen.

Om studien

Analysföretaget Rasmussen Analys (www.rasmussenanalys.se) har tillsammans med Nyheter24-Gruppen genomfört en enkätundersökning under mars 2018. Genom annonser på Nyheter24-Gruppens sajter samt sociala medier samlades svar in från 2047 respondenter tillhörande målgruppen, 15–29 år. Respondenterna är fördelade över hela riket. 51 % av de unga har minst en förälder med högskoleutbildning. 16 % har minst en förälder som är född i ett annat land än Sverige. Svaren i undersökningen har viktats för att bli befolkningsrepresentativa med avseende på kön. 2 % av de svarande vill varken definiera sig som man eller kvinna.

För mer information, vänligen kontakta:

Sofia Rasmussen, e-post: sofia@rasmussenanalys.se, telefon: 073-752 99 17

Foton och diagram för nedladdning:

Här kan du ladda ned foton och diagram!

Här kan du ladda ned hela rapporten!